Reklamační řád

 

1. REKLAMACE


Záruka, servis (práva z vadného plnění, odpovědnost za vady).


Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,  věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,  je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a   věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky.
V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z  odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

 

2. VYŘÍZENÍ REKLAMACE


Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace,  pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží, v případě nevyzvednutí opraveného zboží ve lhůtě 30 dní, může prodejce požadovat úhradu nákladů na skladování výrobku.
Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

 

3. INFORMACE A DOPORUČENÍ OHLEDNĚ PŘEDPLATNÉHO TELEVIZNÍCH NEBO ROZHLASOVÝCH PROGRAMŮ

 

Ve smyslu Zák. č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele v platném znění, ve znění pozdějších změn, tímto prodávající informuje kupujícího o případných rizicích, souvisejících se zakoupením a užíváním dekódovacích karet, IPTV boxů a s tím souvisejícího předplatného TV a rozhlasových služeb, s povahou výrobků, způsobu a datu jeho užívání, takto:

Tzv. dekódovací / čipová / přístupová / smart karta je plastová karta kapesní velikosti s integrovaným obvodem (čipem), který je schopen zpracovávat data. Toto zařízení je schopno přijmout data (aktualizované přístupové klíče), zpracovat je a vrátit požadované informace, v této souvislosti pak zejména data týkající se oprávněnosti přístupu k požadovaným TV/R stanicím. Jedná se tudíž o přístupové médium, čili klíč, který zajišťuje odblokování zakódovaných TV/R programů, jejichž vysílání zajišťuje třetí osoba, a to poskytovatel placených TV/R služeb, tedy provozovatel nebo provider. Dekódovací karty mohou být ze strany provozovatele přednastaveny na konkrétní, časově ohraničenou dobu platnosti (zpravidla 6 nebo 12 měsíců popř. i jinou dobu) – v tomto případě se jedná o tzv. předplacené neboli prepaid karty, nebo nejsou časově nikterak omezeny. Z pohledu výše uvedeného je tedy zapotřebí rozlišovat dekódovací kartu jakožto fyzické přístupové médium, a vlastní předplatné TV/R programů s časově omezeným nebo neomezeným rámcem, jejichž vysílání zajišťuje koncesovaný tuzemský nebo zahraniční provider s licencí, a které je výhradně v jeho kompetenci.

Kupující tudíž bere na vědomí že:

a) Prodávající nemá žádný vliv na činnost provozovatele nebo na fungování předplaceného programu. Podle Zák. o ochraně spotřebitele je prodávající povinen prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství a umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů, a dále je prodávající povinen prodávat výrobky a poskytovat služby v předepsané nebo schválené jakosti.


b) Prodávající nemůže zaručit, že provozovatel TV nebo rozhlasových programů během záruční doby dekódovací karty nezmění vysílací frekvence, použitý kódovací systém či jiné parametry vysílání, programy nepřesune na jiný satelit nebo nepřeruší či neukončí vysílání určitého předplaceného TV/R programu. Stejně tak prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné změny v programové nabídce, ve vysílací době, jakož i ve struktuře nebo počtu přijímaných stanic, popř. za úplné ukončení vysílání, ke kterému došlo v důsledku rozhodnutí provozovatele, úpadku nebo právního zániku provozovatele, převodu práv provozovatele na jiný právní subjekt, z důvodu odebrání vysílací licence atp., nebo z příčin vis-maior. V těchto případech nenese prodávající za důsledky takového postupu provozovatele odpovědnost, neboť tato situace je pro trh vysílání TV/R programů běžná, a jedná se tudíž o obvyklou jakost.


c) Kupujícímu se doporučuje kontaktovat neodkladně prodávajícího v případě, že zjistí částečný nebo úplný výpadek nebo přerušení dodávky předplacených TV/R programů, informovat jej o vzniklé situaci a konzultovat s ním další postup. Současně je v jeho zájmu, aby zajistil potřebnou součinnost při následném řešení takto vzniklého problému a respektoval doporučení a pokyny provozovatele.


d) Prodávající neodpovídá za funkčnost dekódovací karty, jestliže ji zákazník používal v jiném, nežli provozovatelem doporučeném dekodéru nebo dekódovacím CI modulu, prováděl-li na dekódovací kartě, modulu nebo dekodéru, nepovolené úpravy, pokoušel-li se přístupovou kartu nebo CI modul programovat nebo do nich neoprávněně nahrát software nebo data, popř. jestliže kupující přístupovou kartu či CI modul fyzicky poškodil, nebo jestliže v důsledku přílišné tepelné zátěže, (nedostatečného zajištění větrání technického zařízení), či nedodržením provozních podmínek zařízení, ve kterém byla karta užívána, došlo k poškození karty a nenávratné změně jejích technických parametrů. Způsob – návod k použití dekódovací karty se řídí vždy pokyny výrobce příslušného satelitního přijímače nebo dekodéru a je popsán v uživatelských příručkách či návodech k obsluze těchto zařízení.


e) V případě dekódovacích karet s předem stanovenou platností např. na 12 měsíců (tzv. předplacených karet neboli prepaid cards), nelze tuto službu v průběhu doby platnosti karty v žádném případě předčasně vypovědět nebo ukončit před uplynutím této stanovené lhůty.
Zákazník současně bere na vědomí, že není možné prodejci vrátit funkční kartu, která již byla zaktivována, ani ji není možné vyměnit za jinou.


f) U dekódovacích karet s časově neohraničenou dobou platnosti, lze službu vypovědět nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne registrace a aktivace karty u provozovatele placených TV/R služeb. Kupující předá svůj požadavek na ukončení poskytování TV/R služeb prodejci výhradně v písemné formě. Prodejce tento požadavek předloží příslušnému provozovateli; kupující však v tomto případě nemá nárok na vrácení uhrazeného poplatku za administrativní služby nebo již zaplaceného předplatného, a to ani jejich části. Výpovědní lhůta na ukončení poskytování placených služeb ze strany provozovatelů činí zpravidla 2 měsíce. Zákazník je povinen zaplatit za poskytnutí služeb předplatného TV/R programů i v případě, kdy písemný požadavek na ukončení nebo výpověď služby prokazatelně zaslal nebo předložil prodejci opožděně.


g) Rozhodne-li se kupující hradit své měsíční poplatky za služby přímo TV/R provozovateli prostřednictvím platební karty (tzv. Direct Debit), je v zájmu kupujícího, aby průběžně sledoval výši měsíčně hrazené částky a v případě jakýchkoliv pochybností ihned kontaktoval prodejce a popř. uplatnil reklamaci ve své bance, dále aby dbal zejména na zajištění dostatečného množství finančních prostředků na platební kartě, a aby informoval prodejce o případné výměně platební karty a včas mu předal informace o nové platební kartě, a to vše bez zbytečného odkladu. Porušení těchto pravidel může mít za následek přerušení dodávky TV/R služeb ze strany provozovatele. Kupující bere na vědomí, že provozovatel má v tomto případě právo vyžadovat zpětně poplatky i za období, kdy neměl včas k dispozici informace o nové platební kartě kupujícího. Prodávající nemá možnost ovlivnit výši měsíčních poplatků za služby TV/R, které si provozovatel účtuje a nenese za ně žádnou odpovědnost stejně tak jako i za případné pohyby cen způsobené rozhodnutím provozovatele nebo ke kterým dojde v důsledku kurzových pohybů. 

 
3. POSTUP PŘI REKLAMACI


Reklamované zboží zakoupené přes e-shop www.securitech.cz je třeba zaslat na níže uvedenou adresu. Je potřeba doložit kopii prodejního dokladu nebo originál záručního listu s razítkem naší firmy. Závadu je kupující povinen podrobně popsat, urychlí se tím doba pro vyřízení reklamace. Reklamované zboží je kupující povinen pečlivě zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Náklady spojené s odesláním reklamovaného zboží k nám si hradí kupující. Prodávající není povinen převzít reklamované zboží, které mu bylo zasláno na dobírku.
Kupující je povinen reklamované zboží doručit prodávajícímu osobně nebo prostřednictvím přepravní společnosti na adresu provozovny prodávajícího: SECURITECH TRADING CZ s.r.o., Cimburkova 16, 130 00  Praha 3 – Žižkov.
 
Platné od 1.1.2017

SECURITECH TRADING CZ s.r.o.